Zgodnie z § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, okresowe sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji jest wymagane w następujących przypadkach:

 • dla obiektu innego niż mieszkalny, przeznaczony dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami – co najmniej raz na 2 lata;
 • dla obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników;
 • dla obiektów przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takiego jak szpital, żłobek, przedszkole, dom dla osób starszych, lub zawierającego część (strefę pożarową) o takim przeznaczeniu – zakres i obszar budynku uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Próbna ewakuacja ma na celu przede wszystkim zapewnienie w obiektach budowlanych właściwego funkcjonowania rozwiązań organizacyjnych w zakresie ewakuacji, w tym ich wdrożenia do stosowania przez użytkowników w praktyce.

Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę w zakresie próbnych ewakuacji ludzi z budynku

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie próbnych ewakuacji ludzi z budynku?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej , właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie obiektu przed zagrożeniem pożarowym, wynikającym z ustawy i ogólnych przepisów BHP w pracy, jest cykliczne przeprowadzanie próbnej ewakuacji.

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać próbną ewakuację.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektów zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

JAKIE SĄ WARUNKI EWAKUACJI?

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

 • zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
 • zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
 • zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
 • zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;
 • zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Właściciel lub zarządca budynku, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie odpowiednich warunków ewakuacji w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

PROTOKÓŁ EWAKUACJI – CO ZAWIERA?

Protokół ewakuacji sporządza się po każdej przeprowadzonej ewakuacji, również tej próbnej.

Protokół ewakuacji powinien zawierać:

 • datę ewakuacji
 • uczestników ewakuacji
 • zasady powiadamiania o ewakuacji
 • rzeczywisty przebieg ewakuacji
 • podsumowanie i wnioski
 • zalecenia Państwowej Straży Pożarnej.

ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA:

 • zasady ewakuacji osób przebywających w budynku;
 • obowiązki koordynatorów ewakuacji;
 • zasady powiadamiania o ewakuacji;
 • zasady kierowania ewakuacją;
 • obowiązki pracowników odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji,
 • zasady zachowania się ewakuowanych podczas ewakuacji;
 • zasady komunikowania się z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonej ewakuacji opracowywany jest protokół, który zawiera informacje takie jak:

 • data ewakuacji;
 • uczestnicy ewakuacji;
 • zasady powiadamiania o ewakuacji;
 • rzeczywisty przebieg ewakuacji;
 • podsumowanie i wnioski;
 • zalecenia Państwowej Straży Pożarnej.

Planujesz przeprowadzenie próbnej ewakuacji dla swojego obiektu i nie wiesz, jak to zrobić?

Sięgnij po pomoc profesjonalistów – obsługa BHP z EHS Consulting.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów