• Badania środowiska pracy

Świadczymy usługi z zakresu monitoringu środowiska ogólnego, badań środowiska pracy.
Badania i pomiary (fizyczne i chemiczne) wykonujemy akredytowanymi/ referencyjnymi metodami badawczymi, które są wskazywane w aktach prawnych obowiązujących w naszym kraju.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Usługę rozpoczynamy od rozmowy wstępnej i ustalenia rzeczywistych potrzeb pomiarowych oraz celu badania, poprzez konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonych analiz, badań i pomiarów. Kolejnym etapem jest wykonanie zleconych badań i pomiarów, a następnie analiza wyników oraz uzgodnienie formy, treści i zawartości sprawozdań oraz omówienie wyników z klientem.

Nasi specjaliści chętnie udzielą Państwu pomocy przy analizie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie wykonywanych przez nasze laboratoria usług.

Pomiary fizycznych czynników w środowisku pracy:

 • Hałas
 • Hałas – Analiza oktawowa
 • Dobór ochronników słuchu
 • Oświetlenie
 • Oświetlenie luminancja
 • Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Mikroklimat zimny (Wskaźnik IREQmin, IREQneutral, twc)
 • Mikroklimat gorący (Wskaźnik WBGT, WBGT eff)
 • Mikroklimat umiarkowany (Wskaźnik PMV, PPD)
 • Pole elektromagnetyczne
 • Pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji
 • zasilających prądu przemiennego w energetyce
 • Pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii
 • Promieniowanie optyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne
 • Wentylacja
 • Wydatek energetyczny

Pomiary chemicznych czynników w środowisku pracy:

Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:

 1. pyły przemysłowe
 • frakcja wdychalna
 • frakcja respirabilna
 1. substancje organiczne, w tym
 • frakcja wdychalna
 1. substancje nieorganiczne, w tym
 • frakcja wdychalna
 • frakcja respirabilna
 • frakcja torakalna
 1. metale i ich związki, w tym
 • frakcja wdychalna
 • frakcja respirabilna

Metoda dozymetrii indywidualnej, Metoda stacjonarna

5. Oznaczanie pyłu– frakcja wdychalna

6. Oznaczanie pyłu – frakcja respirabilna

7. Krzemionka krystaliczna (kwarc, krystobalit) frakcja respirabilna

8. NO, NO2,CO,SO2

9. Siarkowodór, Amoniak, Olej mineralny, Chlorowodór

10. Ag, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Sn, Co, Al, wodorotlenek potasu (KOH), wodorotlenek sodu (NaOH), wodorotlenek glinu (Al(OH)3),

11. Stężenie frakcji torakalnej kwasu siarkowego

12. Stężenie i zawartość disiarczku węgla, aldehydów i ketonów: aceton i formaldehyd

13. Stężenie i zawartość rozpuszczalników organicznych:

(m+p) ksylen, o-ksylen, ksylen (suma izomerów), octan butylu, octan etylu, trichloroetylen, tetrachloroetylen, benzen, etylobenzen, toluen, fenol, n-pentan, n-heksan, n-heptan, n-oktan, 2-metylo-1-propanol,propan-1-ol, propan-2-ol, etanol, butan-1-ol, butan-2-ol, acetonu, butan-2-on, cykloheksan, glikol etylenowy, izopropylobenzen, o-krezol, (m+p)krezol, krezol (sumy izomerów), propylobenzen, styren, 1,2,3-trimetylobenzen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,3,5-trimetylobenzen,

trimetylobenzen (sumy izomerów), eter dietylowy, 2-aminoetanol, metanol, nafta, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów.

14. Stężenie i zawartość WWA:

Inne wykonywane badania (nie objęte zakresem akredytacji):

 • pomiary krotności powietrza w pomieszczeniach,
 • ocena i analiza obciążenia statycznego OWAS (głównie chodzi o cele ZUSowskie)
 • szacowanie wydatku energetycznego metodą lehmanna
 • analizy i opracowania akustyczne,
 • pomiary mocy akustycznej,
 • pozwolenia na emisję substancji do środowiska.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

 
Przeczytaj również: