• Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Czy w Twojej firmie są pracownicy biurowi? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, zapewne będą potrzebowali szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno- biurowych. Na tej stronie znajdziesz kompendium wiedzy na temat i oczywiście zapraszamy Cię do skorzystania z usług EHS Consulting!

Zacznijmy od szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – kiedy jest wymagane, jaki jest jego okres, jaki program, jak długo trwa oraz co najważniejsze – kto takie szkolenie może przeprowadzić?

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Czy należy szkolić pracowników administracyjno-biurowych? Skąd wynika obowiązek?

Obligatoryjne przeszkolenie z BHP wynika z art. 2373 Kodeksu pracy, którego brzmienie w § 2 jest następujące:
,,Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę”.

Kiedy pracownik administracyjno-biurowy nie musi przejść szkolenia okresowego BHP?

Podczas jednych z ostatnich nowelizacji Ustawy Kodeks pracy, wprowadzono przepis informujący o zwolnieniu z obowiązkowych szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych:
Art. 2373 Kodeksu pracy
,,§ 22 Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne”.

Zestawienie kategorii ryzyka można znaleźć na stronach:

Natomiast, z dużą pewnością możemy stwierdzić, że konieczność przeprowadzania cyklicznych szkoleń okresowych BHP będzie wpisana jako działanie profilaktyczne w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowiska biurowego.

To przecież głównie podczas szkoleń BHP, pracownikowi są przypominane najważniejsze zasady w zakresie prewencji wypadkowej, zmiany w prawie pracy, czy też postępowanie w przypadku pożaru lub podczas udzielania pierwszej pomocy.

Dlatego wniosek jest jeden – szkolenia okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych są obowiązkowe!

Ważność szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Warto pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe BHP powinno odbyć się do roku od chwili zatrudnienia pracownika, a następne nie mogą się odbywać rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: 2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
Razem: minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Pamiętaj, że szkolenia z EHS Consulting nie są nudnym obowiązkiem! Szkolenia BHP prowadzimy z wykorzystaniem technologii VR – https://ehsconsulting.pl/szkolenia-vr/.
Zapytaj o ofertę!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!