Czy w Twojej firmie są stosowane substancje i mieszaniny na bazie diizocyjanianów? Jeśli tak – czy wiesz, że jako użytkownik przemysłowy lub profesjonalny jesteś zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji, lub mieszanin?

Informujemy, że do 24 sierpnia 2023 roku odbycie szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym diizocyjanianów jest obowiązkowe!

Możemy zorganizować je dla Ciebie – SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę w zakresie szkolenia z bezpieczeństwa użytkowania diizocyjanianów

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie szkoleń z bezpieczeństwa użytkowania diizocyjanianów?

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które zebraliśmy w formie pytań i odpowiedzi.

Zgodnie z podaną powyżej podstawą prawną, użytkownicy profesjonalni lub przemysłowi powinni ukończyć szkolenie najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2023 r.

Diizocyjaniany są chemicznymi blokami konstrukcyjnymi stosowanymi w produkcji poliuretanów lub produktów polimocznikowych. Znajdują zastosowanie w: piankach; tworzywach termoplastycznych i elastomerach; farbach oraz lakierach; klejach, powłokach i szczeliwach; produktach kompozytowych, takich jak laminaty drewniane.

Wszystkie diizocyjaniany są substancjami niebezpiecznymi i mogą powodować choroby zawodowe, takie jak astma. Z tego powodu ważne jest, aby znać i przestrzegać przepisów dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z diizocyjanianami, co jest również podczas przeprowadzanego przez nas szkolenia.

Rozporządzenie REACH wskazuje na 3 poziomy szkolenia: ogólne, średniozaawansowane oraz zaawansowane. Przykładowo w ramach szkolenia ogólnego omawiane są następujące zagadnienia:

 • chemia diizocyjanianów;
 • zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej);
 • narażenie na działanie diizocyjanianów;
 • dopuszczalne wartości narażenia zawodowego;
 • sposób powstawania działania uczulającego;
 • zapach jako wskaźnik zagrożenia;
 • znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń;
 • lepkość, temperatura i masa cząsteczkowa diizocyjanianów;
 • higiena osobista;
 • wymagane środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń;
 • ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe;
 • ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji;
 • system ochrony skóry i dróg oddechowych;
 • wentylacja;
 • oczyszczanie, wycieki, konserwacja;
 • usuwanie pustych opakowań;
 • ochrona osób postronnych;
 • określenie krytycznych etapów obróbki produktu;
 • szczególne krajowe systemy kodów (w stosownych przypadkach);
 • bezpieczeństwo behawioralne.

Jednak dokładny program szkolenia ustalamy indywidualnie po konsultacji z Klientem (w zależności od zużywanych substancji i mieszanin, które w swoim składzie zawierają diizocyjaniany).

Obowiązek przeszkolenia pracowników wynika z ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, a konkretnie Załącznika XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów.

Zgodnie z załącznikiem diizocyjaniany, O = C=N- R-N = C=O, w których R jest alifatycznym lub aromatycznym podstawnikiem węglowodorowym o nieokreślonej długości:

 • nie mogą one być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023 r., chyba że:
  • stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo;
  • pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.

DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE Z DIIZOCYJANIANÓW?

Mają na uwadze, że od dnia 24 sierpnia 2023 r. na podstawie wydanego przez Komisję Europejska rozporządzenia 2020/1449, modyfikującym załącznik XVII do rozporządzenia REACH w życie wdrożono nowe obowiązki w zakresie wykorzystywania diizocyjanianów. Każdy, kto ma z nimi styczność pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% i więcej musi poddać się szkoleniu o ich bezpiecznym użytkowaniu. Mowa o pracownikach mających kontakt w pracy z m.in.:

 • farbą,
 • klejem,
 • lakierem,
 • izolacjami,
 • piankami budowlanymi,
 • uszczelniaczami,
 • materacami,
 • meblami,
 • sprzętem AGD,
 • elementami produkowanymi dla branży automotive.

Niezależnie od tego, na jakiej umowie jest pracownik, czy czynności związane z diizocyjanianami wykonuje pracodawca lub osoba samozatrudniająca się – wszyscy podlegają obowiązkowemu szkoleniu. 

JAK DŁUGO WAŻNE JEST ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU SZKOLENIA Z UŻYTKOWANIA DIIZOCYJANIANÓW?

Od momentu ukończenia szkolenia z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Po upływie tego czasu należy znów wziąć udział w szkoleniu w celu uzyskania kolejnego zaświadczenia.

CZYM MOŻE SKUTKOWAĆ NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE DIIZOCYJANIANÓW?

Ryzyko wystąpienia powikłań w związku ze stosowaniem diizocyjanianów jest naprawdę duże, natomiast można je znacząco zmniejszyć, zapisując się na profesjonalne szkolenie z tego zakresu. Jak już wiesz, diizocyjaniany wykorzystywane są przede wszystkim przemyśle chemicznym i na produkcji, gdzie pracownicy mają z nimi bezpośredni kontakt, który tym samym może wiązać się z wystąpieniem różnych skutków zdrowotnych. Jakich?

 • Problemy skórne – lekceważenie obowiązku pracy w rękawicach i odzieży ochronnej, może doprowadzić do poważnego podrażnienia i zapalenia skóry, pojawienia się świądu oraz wysypki.
 • Podrażnienie dróg oddechowych – przebywanie w oparach diizocyjanianów i ich wdychanie, może być przyczyną pojawienia się kaszlu, bólu gardła, duszności oraz kataru. Dlatego tak ważne jest zaopatrzenie się w maski ochronne.
 • Alergia – jeśli dana osoba jest podatna na alergie, a jej skóra nadwrażliwa to kontakt z diizocyjanianami może doprowadzić do wystąpienia reakcji alergicznej np. w postaci astmy.
 • Uszkodzenie narządów wewnętrznych – długotrwałe i częste przebywanie w środowisku, w którym obecne są diizocyjaniany może przyczynić się do uszkodzenia płuc, wątroby oraz nerek. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia znacznie poważniejszych schorzeń i chorób zagrażających zdrowiu lub życiu.

Już dziś zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników z profesjonalną obsługą BHP EHS Consulting. Oferujemy szkolenia z diizocyjanianów oraz wiele innych szkoleń BHP, które pomogą Ci zminimalizować ryzyko wynikające ze specyfiki pracy w Twojej firmie.

KTO PRZEPROWADZA SZKOLENIE?

Agnieszka Kuźmicka – Główny specjalista ds. BHP, Inspektor PPOŻ., Biegły sądowy w zakresie BHP, specjalista wpisany na listę trenerów ISOPA. Ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej – chemia (st. I), inżynieria materiałowa (st. II). W ramach prowadzonej działalności doradza i szkoli w zakresie bezpieczeństwa pracy.

JAKA JEST CENA ZA SZKOLENIE?

Cena szkolenia jest uzależniona od poziomu (ogólny/ średniozaawansowany/ zaawansowany), ilości uczestników oraz formy szkolenia (stacjonarne/ online).

Zapraszamy do kontaktu, w celu przedstawienia dokładnej oferty.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów