Substancja niebezpieczna

Zgodnie z przepisami (rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 396 z 30 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.)) substancje niebezpieczne zalicza się do 8 kategorii: wybuchowa, utleniająca, skrajnie łatwopalna, wysoce łatwopalna, łatwopalna, niebezpieczna dla środowiska, drażniąca, szkodliwa. Substancje klasyfikuje się ze względu na ich działanie na zdrowie ludzi lub środowisko.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!