Równe traktowanie

Równe traktowanie – działania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – bez względu na : płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność zwiazkową, pochodzenie  etniczne , wyznanie, orientacje seksualna, zatrudnienie na czas okreslony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!