Plan BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia)

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, kierownik budowy jest zobowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b pr. bud. sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Przepis art. 20 ust. 1 pkt 1b pr. bud. zobowiązuje projektanta m.in.: do sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan sporządza się jeżeli:

  1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w pkt 2 art. 21a pr. bud. lub
  2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!