Ocena ryzyka zawodowego

Jest to dokument wymagany przepisami prawa, przede wszystkim zgodnie z art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Opracowania oceny ryzyka zawodowego można dokonać kilkoma metodami m.in. Risk Score. Wyliczenia ryzyka dokonuje się według wzoru: R = S x E x P. gdzie:

R – ryzyko,

S – potencjalne skutki zagrożenia,

E – ekspozycja na zagrożenie,

P – prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!