Obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika – Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracownik powinien: znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym, wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, dbać o stan maszyn i urządzeń, stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, poddawać się badaniom lekarskim, niezwłocznie zawiadomić o stwierdzonym zagrożeniu dla zdrowia i życia, współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!