Karta charakterystyki

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy substancji lub mieszaniny kartę charakterystyki. Karta charakterystyki zawiera datę sporządzenia i następujące pozycje:

 1. identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa;
 2. identyfikacja zagrożeń;
 3. skład/informacja o składnikach;
 4. pierwsza pomoc;
 5. postępowanie w przypadku pożaru;
 6. postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska;
 7. postępowanie z substancją/mieszaniną i jej/jego magazynowanie;
 8. kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej;
 9. właściwości fizyczne i chemiczne;
 10. stabilność i reaktywność;
 11. informacje toksykologiczne;
 12. informacje ekologiczne;
 13. postępowanie z odpadami;
 14. informacje o transporcie;
 15. informacje dotyczące przepisów prawnych;
 16. inne informacje.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!