Instrukcja BHP

Zgodnie z w art. 237(4) § 2 Ustawy Kodeks pracy: ,,Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i  wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.” 

Na podstawie § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

,,1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac 

związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

  1. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników 

wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 

sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem 

niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje 

zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.”

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!