• Pomiary imisji i emisji

Wykonujemy pomiary emisji substancji powstających w szerokiej gamie procesów przemysłowych, energetycznych, komunalnych, a także mechanicznego i biologicznego przetwarzanie odpadów stałych lub półpłynnych, fizyczno-chemicznego przetwarzania odpadów kalorycznych oraz regeneracji zużytych rozpuszczalników do powietrza.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Usługę rozpoczynamy od rozmowy wstępnej i ustalenia rzeczywistych potrzeb pomiarowych oraz celu badania, poprzez konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonych analiz, badań i pomiarów. Kolejnym etapem jest wykonanie zleconych badań i pomiarów, a następnie analiza wyników oraz uzgodnienie formy, treści i zawartości sprawozdań oraz omówienie wyników z klientem.

Nasi specjaliści chętnie udzielą Państwu pomocy przy analizie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie wykonywanych przez nasze laboratoria usług.

W przypadku emisji wyróżniamy m.in.:

 • oznaczanie stężeń metali w pyle emisyjnym,
 • pomiary biogazu ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i studzienek kanalizacyjnych,
 • badania emisji hałasu do środowiska.
 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych metodą referencyjną (pył ogółem, pył zawieszony),
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych metodami referencyjnymi,
 • pomiary skuteczności działania urządzeń oczyszczających,

Imisja:

 • pomiary opadu pyłu,
 • określanie parametrów meteorologicznych powietrza: temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru,
 • oznaczanie w pyłach stężeń: metali, substancji smolistych, substancji organicznych, substancji nieorganicznych,
 • pomiary średniodobowe i chwilowe zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w powietrzu atmosferycznym,
 • pomiary stężeń pyłu zawieszonego.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

 
Przeczytaj również: