Ochrona przeciwpożarowa

Jednym z obowiązków właściciela/ zarządcy obiektu jest zapewnienie wystarczającej skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych zagadnień na temat ochrony przeciwpożarowej.

Strefy zagrożenia wybuchem – klasyfikacja ATEX

Strefy dla gazów/par cieczy

strefa 0 -atmosfera wybuchowa występuje stale, często lub przez długie okresy.

strefa 1 – atmosfera wybuchowa może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

strefa 2– atmosfera wybuchowa nie występuje w trakcie normalnego działania a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Strefy dla pyłów/proszków

strefa 20 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;

strefa 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;

strefa 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

W KAŻDEJ ZE STREF OBOWIĄZUJE ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA.

Dodatkowo potencjalnym źródłem zapłonu i wybuchu w takiej strefie może być: wyładowanie elektrostatyczne, promieniowanie elektromagnetyczne, iskra mechaniczna a nawet gorąca powierzchnia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) jest często mylona z instrukcją postępowania na wypadek powstania pożaru.

IBP to dokument, który::

 • jest wymagany w jeżeli kubatura twojego budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3;
 • jest opracowywany indywidualnie dla budynku/strefy pożarowej;
 • opisuje warunki przeciwpożarowe;
 • opisuje warunki i organizację ewakuacji;
 • opisuje sprzęt ppoż., który znajdziemy w budynku,;
 • zawiera plan obiektu z zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, kierunkami ewakuacji i lokalizacją sprzętu ppoż.
 • jest sporządzany przez specjalistów ds. ochrony ppoż.

IBP to dokument, który podlega aktualizacji co najmniej raz na dwa lata.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś zarządcą, właścicielem lub w niektórych przypadkach użytkownikiem budynku – to TY odpowiadasz za to aby ten dokument posiadać.

Może on być w pewnych przypadkach użyty w trakcie działań przez straż pożarną, dlatego powinien znajdować się w widocznym i dostępnym miejscu.

Poza instrukcją, kluczowe są również środki ochrony indywidualnej – kto je dostarcza? O tym, jak i o środkach ochrony zbiorowej przeczytasz na naszym blogu!

Gaśnice

Gaśnica – jest to urządzenie przenośne lub przewoźne spełniające normę PN-EN 3. Służy do gaszenia pożaru.
Według normy gaśnica musi mieć kolor czerwony i minimalną ilość środka gaśniczego równą 1kg. Norma ta określa również także zakres temperatur stosowania, minimalny czas działania oraz minimalną skuteczność gaśniczą.

Wyróżnia się 5 grup pożarów:

A – pożar materiałów stałych, np. drewno, węgiel, papier

B – pożar cieczy i materiałów topiących się, np. benzyna, alkohol, parafina

C – pożar gazów, np. LPG, metan, acetylen

D – pożar metali, np. magnez, lit

F – pożar tłuszczów i olejów, np. rozgrzany olej na patelni

Przy doborze gaśnic do obiektu warto skorzystać z doświadczenia i wiedzy specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.

UWAGA! Urządzenie, które nie spełnia normy PN-EN 3 nie może być nazwane gaśnicą. Mówimy wtedy o urządzeniu gaśniczym, mimo, że działa tak samo jak gaśnica. Urządzenie gaśnicze nie może być stosowane jako gaśnica w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Rodzaju materiału, a szybkość spalania

W Stanach Zjednoczonych UL Firefighter Safety Reaserch Institute przeprowadził pewien ciekawy i dający do myślenia eksperyment.

Wybudowano dwa jednakowe pomieszczenia:

Pomieszczenie nr 1 wyposażono w nowoczesne meble i wyposażenie wnętrz, które aktualnie możemy dostać w większości sklepów.

Pomieszczenie nr 2 wyposażono w stare meble (antyki).

Pożar zainicjowano w tych samych miejscach. Zdjęcia poniżej przedstawiają przebieg pożaru:

Po trzech i pół minuty w pomieszczeniu nr 1 doszło do rozgorzenia. Całe pomieszczenie z wyposażeniem uległo spaleniu.
Pożar w pomieszczeniu nr 2 trwał 25 min i nie doszło w nim do rozgorzenia.

Eksperyment ten świetnie ukazuje to, jaki wpływ mają materiały, z których wykonane są meble i wyposażenie wnętrz, na rozwój pożaru.

Powodem tak szybkiego rozwoju pożaru są stosowane w dzisiejszych czasach materiały syntetyczne.

Źródło: Kerber, S. (2010), Impact of Ventilation on Fire Behaviour in Legacy and Contemporary Residential Construction. Chicago

Checklista bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy

Sprawdź czy spełniasz podstawowe warunki:

 1. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony przeciwpożarowej (szkolenia PPOŻ)
 2. Pracownicy nabyli umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym (opcjonalne lecz bardzo zalecane).
 3. Wyposażyłeś obiekt w odpowiedni sprzęt ppoż zgodnie z audytem BHP.
 4. Wykonałeś roczne przeglądy gaśnic w obiekcie (konserwacja gaśnic).
 5. Wykonałeś roczne przeglądy hydrantów w obiekcie (konserwacja hydrantów).
 6. Oznaczone drogi ewakuacyjne i sprzęt ppoż (znaki wg norm).
 7. Swobodny dostęp do wszystkich gaśnic i hydrantów.
 8. Wyznaczyłeś osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewakuacji i zwalczanie pożaru oraz poinformowałeś resztę pracowników kto został wyznaczony.
 9. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne są dostępne.
 10. Wykonałeś przegląd systemu sygnalizacji pożaru i innych systemów przeciwpożarowych (jeżeli są wymagane).
 11. Wykonałeś przegląd wentylacji (roczny przegląd kominiarski).
 12. Wykonałeś przegląd instalacji elektrycznej.
 13. Posiadasz aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (jeżeli jest wymagana).
 14. Zapoznałeś pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
 15. Przeprowadzasz cykliczne ćwiczenia ewakuacyjne.

Podobne wpisy