Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. W krótkiej publikacji omówiliśmy najważniejsze zadania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Ocena bezpieczeństwa pożarowego

Czerwiec to idealny czas na zaplanowanie zadań na drugą połowę roku. O czym warto pamiętać? Podpowiadamy!
Zgodnie z Ustawą Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Celem oceny bezpieczeństwa pożarowego jest weryfikacja spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu.
W ramach przeprowadzanej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego, warto poddać sprawdzeniu:
✅ organizację ochrony ppoż.,
✅ warunki ewakuacji,
✅ wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,
✅ stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej,
✅ magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo,
✅ drogi pożarowe i dojazdy do budynków,
✅ prace niebezpieczne pod względem pożarowym.
A może jeszcze dopiszesz kolejny punkt do tej listy ❓
Przeprowadzasz ocenę bezpieczeństwa pożarowego w swoim budynku ❓

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) – sprawdź, czy potrzebujesz dla swojego obiektu. 🧯

Kiedy jest wymagana ❓
Instrukcja jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
👉 kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
👉 kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
👉 powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
Co zawiera ❓
👉 opisuje warunki przeciwpożarowe;
👉 opisuje warunki i organizację ewakuacji;
👉 opisuje sprzęt ppoż., który znajdziemy w budynku,;
👉 zawiera plan obiektu z zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, kierunkami ewakuacji i lokalizacją sprzętu ppoż.
Gdzie powinna się znajdować ❓
👉 IBP powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.
Kiedy aktualizować ❓
IBP jest poddawana okresowej aktualizacji – co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Kto opracowuje ❓
IBP mogą opracowywać osoby, które spełniają kryteria stawiane osobom wykonującym czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tzn. posiadające średnie wykształcenie oraz skończone szkolenie inspektorów albo specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
💥Pamiętaj❗
Jeżeli jesteś zarządcą, właścicielem lub w niektórych przypadkach użytkownikiem budynku – to TY odpowiadasz za to aby ten dokument posiadać.
Dodatkowo, jeśli jesteś pracodawcą, jesteś obowiązany do przekazania informacji o:
👉 zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
👉 działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń (w tym w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników).

Gaśnica – podręczny sprzęt gaśniczy

🧯 Gaśnica – czy wiesz na co zwrócić uwagę przy doborze podręcznego sprzętu gaśniczego ❓🤔
Kilka podpowiedzi ⬇😉
Gaśnica – jest to urządzenie przenośne lub przewoźne spełniające normę PN-EN 3. Służy do gaszenia pożaru.
Według normy gaśnica musi mieć kolor czerwony i minimalną ilość środka gaśniczego równą 1kg. Norma ta określa również także zakres temperatur stosowania, minimalny czas działania oraz minimalną skuteczność gaśniczą.
Należy zwrócić również uwagę na minimalną ilość środka gaśniczego.
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy, przypada na:
👉 na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym;
✅zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII, ZLV,
produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500MJ/m2;
✅zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.
👉 Na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii ZL IV.
🔥 Przykład 🔥:
Małe biuro o powierzchni 60 m2 – gaśnica min. 2kg środka gaśniczego.
Biuro o powierzchni 300 m2, jedna strefa pożarowa – gaśnica min. 6kg środka gaśniczego.
I pytanie na sam koniec⬇
Wchodzisz pierwszy raz do obiektu – na co zwracasz uwagę ❓

Obowiązki najemcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Chcesz wynająć obiekt do prowadzenia własnej działalności ❓
A może jesteś właścicielem budynku ❓
Co pewien czas otrzymuję różne pytania od użytkowników obiektu, również zatrudniających pracowników, o ich podstawowe obowiązki w obszarze ppoż.
⚖Zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
👉przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
👉wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
👉zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
👉zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
👉przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
👉zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
👉ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Odpowiedzialność za realizację ww. obowiązków , przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy.
W przypadku braku umowy spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
Zasadą jest nakładanie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na właściciela nieruchomości jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie takiej ochrony.
Natomiast umowa cywilnoprawna może przenieść obowiązki nałożone ustawą na inny podmiot, ale tylko w takim zakresie, w jakim powierzono mu obowiązki i zadania dotyczące nieruchomości.
Ciekawe wyroki w tym temacie:
II OSK 1829/09 – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
II SA/Go 54/15, Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
II OSK 1388/15, Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
Jakie są podstawowe zasady BHP w biurze? Ile powinna wynosić temperatura otoczenia w biurze? przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedzi na szereg ważnych pytań – bądź na bieżąco z naszymi publikacjami!

Próbne ewakuacje ludzi z budynku

Zgodnie z § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, okresowe sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji jest wymagane w następujących przypadkach:
• dla obiektu innego niż mieszkalny, przeznaczony dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami – co najmniej raz na 2 lata;
• dla obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników;
• dla obiektów przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takiego jak szpital, żłobek, przedszkole, dom dla osób starszych, lub zawierającego część (strefę pożarową) o takim przeznaczeniu – zakres i obszar budynku uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Próbna ewakuacja ma na celu przede wszystkim zapewnienie w obiektach budowlanych właściwego funkcjonowania rozwiązań organizacyjnych w zakresie ewakuacji, w tym ich wdrożenia do stosowania przez użytkowników w praktyce.
Zwracamy szczególną uwagę na:
1) zasady ewakuacji osób przebywających w budynku;
2) obowiązki koordynatorów ewakuacji;
3) zasady powiadamiania o ewakuacji;
4) zasady kierowania ewakuacją;
5) obowiązki pracowników odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji,
6) zasady zachowania się ewakuowanych podczas ewakuacji;
7) zasady komunikowania się z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej.
Po przeprowadzonej ewakuacji opracowywany jest protokół, który zawiera informacje takie jak:
1) data ewakuacji;
2) uczestnicy ewakuacji;
3) zaplanowany scenariusz;
4) rzeczywisty przebieg ewakuacji;
5) podsumowanie i wnioski;
6) zalecenia Państwowej Straży Pożarnej.

Planujesz przeprowadzenie próbnej ewakuacji dla swojego obiektu i nie wiesz jak to zrobić?

Pomagamy w zakresie PPOŻ. – opracowujemy dokumentację PPOŻ., przeprowadzamy audyty PPOŻ., dokonujemy przeglądu podręcznego sprzętu PPOŻ.

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy:: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy