Kiedy mówimy o wypadku przy pracy?

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy

Czy instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy są wymagane w każdym zakładzie i na każdym stanowisku pracy? Jeśli tak, to w jakiej formie powinny być sporządzane? Takie pytania możemy zadać, widząc różne dokumenty tworzone w organizacji. W poniższym artykule znajdziesz podstawowe przepisy, które wskazują sytuacje, kiedy sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędne. Ponadto dodałam […]

Szkolenie wstępne BHP

W poniższej publikacji odpowiem na pytania w zakresie szkoleń wstępnych BHP m.in.: kto może prowadzić szkolenie wstępne bhp, jaki jest jego podział, kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy i kiedy jest wymagany. Zapraszam do lektury! Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi jeden z obowiązków pracodawcy […]

Ochrona przeciwpożarowa

Jednym z obowiązków właściciela/ zarządcy obiektu jest zapewnienie wystarczającej skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych zagadnień na temat ochrony przeciwpożarowej. Strefy zagrożenia wybuchem – klasyfikacja ATEX Strefy dla gazów/par cieczy strefa 0 -atmosfera wybuchowa występuje stale, często lub przez długie okresy. strefa 1 – atmosfera wybuchowa może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania. strefa […]

Dokumentacja BHP na budowie

W poniższej publikacji znajdziesz najważniejsze wymogi prawne w zakresie dokumentacji odwołującej się do bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu prac budowlanych. Zacznijmy od… Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) Kto odpowiedzialny za powstanie dokumentu? Kierownik budowy jest zobowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b pr. bud. sporządzić lub zapewnić […]

Analiza stanu BHP

Obowiązek sporządzenia okresowej analizy stanu bhp wynika z § 2 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i […]

Ocena ryzyka zawodowego – dlaczego wymagana w każdym zakładzie pracy?

Takie pytanie możemy sobie zadać, kiedy jako pracodawca słyszymy pytanie: ,,Czy opracował Pan/ Pani ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy?” Natomiast jeżeli jesteś pracownikiem: Czy znasz ocenę ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy? Zacznijmy od podstawy prawnej. Zgodnie z  artykułem 226 Kodeks pracy: Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się […]

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Doszło do wypadku przy pracy w Twojej firmie? Podpowiadamy, jakie najważniejsze kroki należy wykonać w przypadku ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, a także opracowania niezbędnej dokumentacji.     Krok 1 Zabezpieczenie miejsca wypadku W przypadku zaistnienia wypadku należy zabezpieczyć miejsce wypadku. Zabezpieczenie miejsca wypadku ma na celu nie tylko usunięcie ryzyka dalszych wypadków, ale i […]

Ocena wielkości obciążenia pracą fizyczną na stanowisku pracy

Mianem wydatku energetycznego określana jest energia produkowana przez organizm podczas wykonywania pracy fizycznej. Wielkość wydatkowanej energii podawana jest w jednostkach pracy, kcal na jednostkę czasu lub zgodnie z układem jednostek SI w kJ na jednostkę czasu lub w watach w przeliczeniu na powierzchnię ciała. Metody oznaczania wydatku energetycznego Jeśli chcemy wyznaczyć wydatek energetyczny w ciągu […]