• ISO 45001

    ISO 45001

System zarządzania BHP stanowi część ogólnego systemu zarządzania zakładem pracy. Obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiąganiu tych celów. Skuteczny system zarządzania BHP umożliwia m.in. zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat, zmniejszenie absencji chorobowej pracowników, zwiększenie wydajności i poprawę jakości pracy.

Norma ISO 45001:2018 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wytyczne jej stosowania, a także odzwierciedla najnowsze myślenie o zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy przy zastosowaniu najlepszych praktyk.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Jak wdrożyć system?

Wdrożenie systemu zarządzania BHP polega na zastosowaniu w firmie wymagań normy ISO 45001:2018, przy czym można to zrobić zarówno samodzielnie, jak i skorzystać z usług specjalistów zewnętrznych.

Kim jest Pełnomocnik ds. systemów zarządzania BHP?

Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania to przedstawiciel kierownictwa, który za zadanie dbać o działanie systemu zarządzania w organizacji oraz składać kierownictwu sprawozdania z efektów działania tego systemu. Powinna to być zatem osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, które pozwolą jej należycie realizować powierzone zadania. W tym celu osoba sprawująca taką funkcję powinna ukończyć odpowiednie szkolenie, które przygotuje ją do realizacji obowiązków, a w szczególności zapozna z wymaganiami normy będącej podstawą wdrożonego systemu.

Od czego zacząć?

Schemat procesu wdrożenia systemu zarządzania BHP wygląda następująco:

1. przegląd organizacji – określenie stopnia zgodności funkcjonowania organizacji z wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz braków do uzupełnienia podczas kolejnych etapów;

2. dokumentowanie systemu – opracowanie procedur, instrukcji i formularzy, które są wymagane przez normę, a następnie będą przydatne podczas certyfikacji systemu BHP;

3. szkolenie pracowników – zapoznanie personelu z systemem, aby każdy znał swoją rolę w strukturze systemu zarządzania i potrafił w nim działać;

4. audyt wewnętrzny – sprawdzenie przez niezależnego od wdrożenia audytora, czy system działający w organizacji spełnia wymagania normy;

5. działania korygujące i przegląd zarządzania – poprawienie ewentualnych błędów wykrytych podczas audytu oraz dokonanie analizy działania systemu.

Po wykonaniu powyższych zadań system jest gotowy do certyfikacji.

Czym jest audyt?

W systemie zarządzania funkcjonuje szereg różnego rodzaju dokumentów – procedur, instrukcji, formularzy itp. System zarządzania powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić, że wszystkie postanowienia zawarte w tych dokumentach będą przez pracowników stosowane i przestrzegane. Przestrzeganie postanowień zawartych we wspomnianych dokumentach jest sprawdzane właśnie za pomocą audytów wewnętrznych. Ich celem jest przede wszystkim znalezienie słabych punktów i ich wyeliminowanie. Wyniki audytu, stanowiąc ważne źródło informacji o sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, powinny być wykorzystane przez kierownictwo jako narzędzia poprawy funkcjonowania firmy, które pomogą znaleźć nieprawidłowości i skorygować niezgodności. Wyniki audytów wewnętrznych przyczyniają się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.

Jak możemy Ci pomóc?

W zakresie usług doradczych i szkoleniowych związanym z ISO 45001: 2018 oferujemy:

– przeprowadzenie audytu „zerowego”, pod kątem zgodności z wymaganiami ISO 45001: 2018,

– wsparcie na każdym etapie realizacji działań w zakresie systemu zarządzania BHP,

– pełnomocnika ds. systemu zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001: 2018,

– wdrożenie wymagań normy ISO 45001: 2018.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania lub dostosowaniem do aktualnego wydania normy bądź standardu, prosimy o kontakt telefoniczny: kom. 505 448 963 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!