• Ocena ryzyka zawodowego

Na co dzień zarządzając wieloma procesami w organizacji, zapewne musisz podejmować różne decyzje. Z każdą podejmowaną decyzją wiąże się ryzyko.

Czasami ryzyko jest tak małe, a nawet pomijalne, że o nim zapominamy. Niekiedy natomiast nie uwzględnienie określonych czynników może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego też istnieje coś takiego jak ocena ryzyka zawodowego BHP. Na czym polega? Jak wygląda analiza ryzyka zawodowego?

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Ocena ryzyka zawodowego BHP – Warszawa i okolice

W organizowaniu stanowisk pracy jest podobnie. Stajemy przed wyborem: kupna nowych zabezpieczeń, ponownego zaplanowania procesów, przeorganizowania stanowisk pracy. Wymienione działania mogą mieć realny wpływ na stopień ryzyka zawodowego. Opracowując ocenę ryzyka zawodowego zwracamy uwagę na analizę stanu bieżącego (charakterystyka zagrożenia, jego konsekwencje oraz stopień ryzyka), a następnie przechodzimy do działań korygujących.

Ocena ryzyka zawodowego to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim narzędzie do analizy bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Wraz z prowadzeniem zmian na stanowiskach pracy, bądź w danych procesach – ocena powinna być na bieżąco aktualizowana.

Wymóg dokonania oceny ryzyka zawodowego wymaga z Kodeksu pracy:

Art.  226.  

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Dodatkowo wynik oceny ryzyka zawodowego może mieć wpływ na inne obowiązki pracodawcy m.in. konieczność przeprowadzenia szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym (Art.  2373 §  22 Kodeksu pracy).

Ocena ryzyka zawodowego jest dokumentem, który powinien zostać opracowany zespołowo, szczególnie przez osoby, które mają wiedzę na temat danego stanowiska pracy. Fakt konsultacji oceny ryzyka zawodowego znalazł odzwierciedlenie w Art.  23711a §  1:

Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

2) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku.

Ocena ryzyka na stanowisku pracy Warszawa – skorzystaj z usług specjalistów

Dzięki skorzystaniu z usług specjalisty ds. BHP masz pewność, że opracowana ocena ryzyka BHP na stanowisku pracy jest wykonana w prawidłowy sposób. Metod przeprowadzania analizy ryzyka zawodowego jest wiele m.in. polska norma PN-N-18002; PHA, z ang. Preliminary Hazard Analysis; Risk Score; JSA z ang. Job Safety Analysis. Natomiast niekiedy możemy stanąć przed wyborem, która z metod sprawdzi się najlepiej w danym zakładzie pracy i będzie zrozumiała dla pracowników.

W wyborze metody, zebrania wyników analizy ryzyka zawodowego może pomóc osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w tym obszarze.

Oecna ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w EHS Consulting – na początek audyt zerowy

W EHS Consulting rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu ,,zerowego”, podczas którego oceniamy zagrożenia na danym stanowisku pracy. Podczas audytu zwracamy uwagę na zgodność stanowiska pracy z wymogami bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Weryfikacja odbywa się z pomocą listy kontrolnej, w której zawarte są pytania dotycząc m.in.:

I. powierzchni, objętości stanowiska pracy

1. Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m2 wolnej powierzchni podłogi?
2. Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13 m3?
3. Czy nawierzchnia przejścia (ciągu komunikacyjnego) wewnątrz obiektu jest: stabilna, równa, nieśliska?
4. Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem się?

II. ewakuacji, ochrony przeciwpożarowej

1. Czy zapewniono drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu?
2. Czy skuteczność ochron przeciwporażeniowych została potwierdzona pomiarami?
3. Czy wyniki pomiarów, o których mowa powyżej są aktualne?

III. światła
1. Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska ?
2. Czy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, zapewniono oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa, ewakuacyjne)?

IV. hałasu

1. Czy hałas w pomieszczeniu pracy nie przekracza 75 dB ?

V. temperatury

1. Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy- minimum 18°C? (min. 18°C, jednakże ze względu na komfort pracy powinna wynosić ok. 22°C)

VI. wyposażenia

1. Czy urządzenia będące na wyposażeniu stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności? (oznakowane CE, mają instrukcje obsługi w języku polskim)
2. Czy urządzenia eksploatowane są zgodnie z instrukcją obsługi?
3. Czy instrukcja obsługi jest sporządzona w sposób czytelny dla użytkownika?
4. Czy urządzenia wyposażone są w przyciski, które umożliwią łatwe i szybkie wyłączenie urządzenia?

VII. oceny ryzyka zawodowego, szkoleń

1. Czy oceniono ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy?
2. Czy udokumentowano dokonanie oceny ryzyka zawodowego?
3. Czy pracownikom zapewniono możliwość udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia? (wyznaczono i przeszkolono pracownika/ów, zapewniono środki do udzielania pierwszej pomocy)?
4. Czy pracownicy odbyli szkolenie wstępne stanowiskowe w dziedzinie bhp?

Ocena ryzyka zawodowego Warszawa i okolice – audyt zerowy jest przeprowadzany stacjonarnie, w siedzibie firmy

Następnie przechodzimy do wspólnego opracowania oceny ryzyka zawodowego. W większości przypadków wykorzystujemy metodę RISK SCORE, w której uwzględniana jest:

  • ekspozycja (E) na dane zagrożenie

  • prawdopodobieństwo (P) wystąpienia zagrożenia

  • skutek (S) spowodowany wystąpieniem zagrożenia