ISO 14001 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania środowiskowego. Standard ten został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO)
i dotyczy systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach.

ISO 14001 określa wymagania dotyczące identyfikacji, oceny i zarządzania wpływami organizacji na środowisko. Celem standardu jest pomoc organizacjom w zapobieganiu negatywnym skutkom ich działalności dla środowiska oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie systemu zarządzania zgodnie z ISO 14001 pozwala organizacjom na identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych swoich działań, takich jak emisje, zużycie zasobów naturalnych, gospodarka odpadami i wpływ na bioróżnorodność. Na tej podstawie organizacje opracowują cele, programy działań oraz procedury mające na celu minimalizację tych wpływów i ciągłe doskonalenie swojej wydajności środowiskowej. Korzyści z certyfikacji ISO 14001 obejmują zwiększenie zaufania klientów i interesariuszy, minimalizację wpływu na środowisko, spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz optymalizację procesów i oszczędności.

EHS Consulting doradza i przygotowuje do certyfikacji ISO 14001.

Zastanawiasz się nad wprowadzeniem ISO 9001 do Twojej organizacji? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o ofertę audytu ISO 14001

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

biuro@ehsconsulting.pl

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o ISO 14001?

Poniżej zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami!

Certyfikat ISO 14001 jest dobrowolny i organizacja może go uzyskać po przeprowadzeniu audytu przez niezależną organizację certyfikującą. Audyt ocenia system zarządzania środowiskowego organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami ISO 14001. Jeśli organizacja spełnia te wymagania, otrzymuje certyfikat potwierdzający, że jej system zarządzania jest zgodny z ISO 14001.

Certyfikat ISO 14001 jest dostępny dla organizacji wszelkiego rodzaju, niezależnie od ich wielkości, sektora działalności czy lokalizacji geograficznej. Zarówno firmy prywatne, jak
i instytucje publiczne mogą ubiegać się o certyfikat.

Certyfikację może przeprowadzić dowolna organizacja certyfikująca posiadająca akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Informację o najbliższej jednostce znajdziesz na stronie www.pca.gov.pl w zakładce akredytowane podmioty lub skontaktuj się z nami.

Aby spełnić wymagania standardu ISO 14001 dotyczącego zarządzania środowiskowego, organizacja powinna wdrożyć i utrzymać system zarządzania, który spełnia następujące elementy:

 • polityka środowiskowa – zawierająca zobowiązania i cele dotyczące ochrony środowiska przez organizacje, powinna być utrzymywana jako udokumentowana informacja, zakomunikowana w organizacji i dostępna dla zainteresowanych
 • planowanie – przeprowadzenie oceny wpływu działań organizacji na środowisko i identyfikacja istotnych aspektów, opracowanie celów i programów działania mających na celu minimalizację tych wpływów, uwzględniając wymagania prawne i regulacje dotyczące ochrony środowiska, organizacja powinna również określić potencjalne sytuacje awaryjne, w tym te, które mogą mieć wpływ na środowisko
 • implementacja i operacje – wdrożenie procedur i procesów zapewniających osiągnięcie celi środowiskowych, utrzymanie odpowiedniej dokumentacji i rejestrów dotyczących działań środowiskowych, a także przeszkolenie personelu
 • sprawdzanie i korygowanie – regularne monitorowanie i mierzenie swojej wydajności środowiskowej oraz przeprowadzanie audytów wewnętrznych celem weryfikacji zgodności z wymaganiami ISO 14001, identyfikacja obszarów do poprawy
 • przegląd zarządzania – regularne przeprowadzanie przeglądu systemu zarządzania środowiskowego, ocena jego zgodności z wymaganiami, skuteczności i wprowadzanie zmian w obszarach do poprawy.

Podstawą podejścia będącego fundamentem systemu zarządzania środowiskowego jest koncepcja PDCA.

Cykl PDCA, zwany również cyklem ciągłego doskonalenia można opisać następująco:

 • PLAN (planuj) – określ cele systemu oraz jego procesów, ustal zasoby i przeprowadź analizy ryzyk i szans. Oceń aktualny stan organizacji i funkcjonujących procesów.
 • DO (wykonaj) – wprowadź zaplanowane zmiany, stwórz dokumentację, przeszkol pracowników.
 • CHECK (sprawdź) – zweryfikuj wyniki wdrożonych działań, porównaj je z założonymi celami.
 • ACT (działaj) – przeprowadź działania doskonalące, zidentyfikuj co wymaga poprawy i przeanalizuj to, a następnie wprowadź działania, które zapobiegną wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości

Certyfikat ISO 14001 jest ważny przez określony czas, który jest zwykle trzyletni. W tym okresie organizacja podlega regularnym audytom nadzorującym w celu utrzymania certyfikacji. Po upływie trzech lat konieczne jest odnowienie certyfikatu poprzez przeprowadzenie ponownego audytu.

Jaki jest koszt ISO 14001 ?

Koszt usług doradczych w zakresie ISO 14001 zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Wielkość i rodzaj organizacji, jej struktura i zakres działalności.
 • Przygotowanie do certyfikacji: Przed przystąpieniem do procesu certyfikacji, organizacja może potrzebować czasu i zasobów na wdrożenie i dostosowanie swojego systemu zarządzania środowiskowego do wymagań ISO 14001.

Oprócz tego należy mieć też na uwadze koszt samej certyfikacji ISO 14001.

Co uwzględnia cena?

W zakresie usług doradczych i szkoleniowych związanym z ISO 14001 oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu „zerowego”, pod kątem zgodności z wymaganiami ISO 14001
 • wsparcie na każdym etapie realizacji działań w zakresie systemu zarządzania środowiskowego
 • pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001
 • wdrożenie wymagań normy ISO 14001.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów