fbpx
Biuro w Warszawe - pracujemy na terenie całego kraju

Dokumentacja powypadkowa BHP
(Warszawa i okolice)

BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ. w Warszawie

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Dokumentacja powypadkowa Warszawa

Czy w Twojej firmie miał miejsce wypadek przy pracy, bądź Twój pracownik uległ wypadkowi w drodze do/z pracy?

Definicja wypadku przy pracy ustalona została w art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Obowiązujące przepisy wskazują szereg obowiązków, które powinien wypełnić pracodawca w sytuacji, gdy w jego firmie miał miejsce wypadek przy pracy:

Skontaktuj się z nami!


Opracowanie dokumentacji powypadkowej dla firm w Warszawie

Jeżeli dochodzi do wypadku przy pracy, opracowujemy protokół powypadkowy, w którym umieszczamy informacje o przyczynach i okolicznościach wypadku przy pracy.

Forma opracowania protokołu powypadkowego oraz statystycznej karty wypadku została uregulowana przez odpowiednie akty prawne, odpowiednio Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (dalej: r.u.o.p.w.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

§  7 r.u.o.p.w. wskazuje, że należy „dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku (…)”.

Inna dokumentacja powypadkowa zostanie sporządzona w sytuacji wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy zawiera art. 57b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 887).

Mimo, że droga została przerwana, zdarzenie można uznać za wypadek w drodze do/z pracy. Dotyczy to przerwy życiowo uzasadnionej i jeżeli jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Dodatkowo wówczas, gdy droga, nie będąc najkrótsza, była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;

2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

3) zwykłego spożywania posiłków;

4) odbywania nauki lub studiów.

,,1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi, który spełnia cechy określone w art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę.

Sporządzenie protokołu powypadkowego w Warszawie

Szczegółowe postępowanie powypadkowe BHP określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (DzU z 2013 r., poz. 924).

Dokumentacja powypadkowa BHP czyli w tym przypadku karta wypadku powinna zostać sporządzona po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Protokół powypadkowy BHP – przykłady

Poniżej zamieszczam protokół powypadkowy – przykład, który jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dokumentacja powypadkowa – cena

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Sprawdź, ile kosztuje dokumentacja powypadkowa wypadku przy pracy w naszym cenniku. Zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy – EHS Consulting.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę

Zadzwoń do nas