• Szkolenie okresowe dla służb BHP

Czy wiesz, że jako specjalista lub inspektor BHP – musisz również się szkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? W EHS Consulting szkolimy również pracowników służby BHP. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące szkoleń okresowych BHP dla pracowników służby BHP.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Jaka forma szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie powinno zostać zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Co to oznacza w praktyce?
Takie szkolenie możesz odbyć w formie szkolenia stacjonarnego np. w Twojej firmie lub online (wtedy łączymy się za pomocą platformy Zoom, Microsoft Teams czy Clickmeeting).

Alternatywą jest szkolenie w formie e-learningu. Przy takim wariancie, otrzymujesz dostęp do platformy z kursem, poszczególne moduły realizujesz w dowolnym czasie i miejscu. Na samym końcu czeka Cię egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.

Szkolenie okresowe dla służb BHP jak często?

Szkolenie okresowe dla służb BHP powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Warto pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe BHP u nowego pracodawcy należy wykonać w okresie roku od chwili zatrudnienia.

Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa a konieczność odbycia szkolenia BHP dla służb BHP

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

,,Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.”

Zatem co do zasady odbycie szkolenia okresowego po bezpośrednim ukończeniu studiów podyplomowych o kierunku BHP nie jest wymagane. W przypadku ich ukończenia, najbliższe szkolenie okresowe BHP dla służby BHP możemy wykonać w terminie 5 lat od daty ukończenia szkoły.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników służby BHP

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Lp. Temat szkolenia*) Liczba

godzin**)

1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

  1. źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  3. ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  4. profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
  5. szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6. ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
  8. system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
  9. nadzór i kontrola warunków pracy
8
2 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) 5
3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów

10
4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 15
5 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 3
6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5 (w tym 2 ćwiczeń)
7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka 2
8 Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby 6 (w tym 2 ćwiczeń)
9 Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP 4 (w tym 2 ćwiczeń)
10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 3
11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 3
Razem: minimum 64 (w tym 6 ćwiczeń)

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Zapytaj o ofertę naszych szkoleń w Warszawie (wersja stacjonarna) oraz online!


Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!