• Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Jesteś projektantem, konstruktorem lub technologiem? Jeśli tak – zaliczasz się do grupy stanowisk inżynieryjno- technicznych. Oznacza to w praktyce, że właśnie dla takiej grupy stanowisk, powinieneś/ powinnaś odbyć obowiązkowe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Poniżej w pytaniach i odpowiedziach podpowiadamy, w jaki sposób zorganizować szkolenie okresowe BHP. Zapraszamy do krótkiej lektury!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Jaka forma szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Co to oznacza w praktyce? Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych może zostać przeprowadzone stacjonarnie (w Twojej firmie lub w naszej sali szkoleniowej) lub online (wtedy łączymy się za pomocą platformy Zoom, Microsoft Teams czy Clickmeeting).

Alternatywą jest szkolenie w formie e-learningu. Otrzymujesz dostęp do platformy z kursem, poszczególne moduły realizujesz w dowolnym czasie i miejscu. Na samym końcu czeka Ciebie egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych – ile ważne?

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Warto pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe BHP u nowego pracodawcy należy wykonać w okresie roku od chwili zatrudnienia.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie powinno być zorganizowane na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin**)
1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych),
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3
2 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne) 4
4 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej) 2
5 Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu 3
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
Razem: minimum 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Zapytaj o ofertę naszych szkoleń w Warszawie (wersja stacjonarna) oraz online!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!