• Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami

Czy jako pracodawca, osoba kierująca pracownikami powinienem / powinnam przejść szkolenie BHP? Pytanie o szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami pada bardzo często. Wiele firm pyta nas o ważność, okres, program, a także cenę. Na tej stronie postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia dotyczące szkoleń okresowych BHP dla osób kierujących pracownikami.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Czy szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami to konieczność?

Zgodnie z Art. 2373 § 21 Kodeksu pracy:
,,Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane”.
Ponadto należy mieć na uwadze szeroki zakres odpowiedzialności pracodawcy i osoby kierującej pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Za niespełnienie obowiązków, które w konsekwencji mogą przyczynić się do wypadków przy pracy, nałożona może zostać kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności (art. 220 Kodeks karny).

Ważność szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami

Pierwsze szkolenie okresowe BHP należy odbyć w ciągu 6 miesięcy od chwili zatrudnienia, a kolejne minimum raz na 5 lat. 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Jeśli jako pracodawca, zdecydujesz się do samodzielnego wykonywania zadań służby BHP, pamiętaj, że w takim przypadku Twoje szkolenie okresowe BHP jest dłuższe niż dla pracodawców, którzy nie podejmą się tego obowiązku. W takim przypadku szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium.

Ramowy program szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami uwzględnia m.in.:

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);
 • ergonomię w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna);
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (niewykonujących zadania służby BHP)

Jeśli szukasz szkolenia BHP dla kierownika, managera, dyrektora, który pod swoimi skrzydłami ma swój zespół – dobrze trafiłeś/ trafiłaś!

Przeprowadzamy szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami oraz pracodawców w formie stacjonarnej (u Klienta), online – na platformie ZOOM, Microsoft Teams, Clickmeeting lub na zasadzie e-learningu (wtedy decydujesz o rozłożeniu materiałów na poszczególne etapy).


Ramowy program szkolenia:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
 • odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki 2
5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 2
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) 1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 1
Razem: minimum 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut
Jednak dokładny program jesteśmy w stanie ułożyć w odpowiedzi na Twoje oczekiwania!


Szkolenia to nasza pasja, dlatego podczas nich wykorzystujemy różne narzędzia m.in. wirtualną rzeczywistość, więcej: https://ehsconsulting.pl/szkolenia-vr/.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!