• Szkolenie BHP dla nauczycieli

Nauczyciel pełni bardzo odpowiedzialną funkcję, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Dlatego bardzo ważne jest cykliczne przeprowadzanie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także szkoleń z pierwszej pomocy dla nauczycieli.

Zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na kluczowe pytania: jak często przeprowadzać szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli, ile trwa szkolenie BHP dla nauczycieli, co zawiera program szkolenia i jak powinno wyglądać.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Ile jest ważne szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli?

Nauczyciele są grupą zawodową, której nie można podporządkować do stanowisk robotniczych, inżynieryjno- technicznych, służby BHP, czy pracowników biurowych lub osób kierujących pracownikami. Wynika to z innego narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, a także odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe BHP powinni odbywać raz na 5 lat.

Jak powinno być zorganizowane szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli?

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.


Ramowy program szkolenia okresowego BHP dla nauczycieli:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: 2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
Razem: minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę podczas szkolenia.

Obowiązek szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Kolejnym szkoleniem, na które warto skierować kadrę pedagogiczną to szkolenie z pierwszej pomocy.
W przedszkolu czy w szkole mogą mieć miejsce różne wydarzenia, podczas których niezbędna będzie szybka reakcja w celu udzielenia pierwszej pomocy. Tego właśnie uczymy podczas naszych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Program szkolenia obejmuje m.in.:
• ocenę miejsca zdarzenia;
• ocenę stanu poszkodowanego;
• resuscytację krążeniowo-oddechowa;
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny – oddychający);
• postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy);
• postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa;
• psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole;
• odpowiedzialność nauczyciela w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!