• Szkolenie okresowe BHP dla lekarzy i personelu medycznego

Możemy zaryzykować stwierdzenie, że personel medyczny pamięta najczęściej o bezpieczeństwie, spośród wszystkich grup zawodowych. Pod pojęciem „bezpieczeństwo” mamy na uwadze nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale również bezpieczeństwo pracy. Dlatego warto się szkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej w formie pytań i odpowiedzi, znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP dla lekarzy i personelu medycznego.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Ile jest ważne szkolenie BHP dla lekarzy i personelu medycznego?

Personel medyczny jest grupą zawodową, której nie można podporządkować do stanowisk robotniczych, inżynieryjno- technicznych, służby BHP, czy pracowników biurowych lub osób kierujących pracownikami. Wynika to z innego narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, a także odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe BHP powinni odbywać raz na 5 lat.

Jak powinno być zorganizowane szkolenie okresowe BHP dla lekarzy i personelu medycznego?

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego BHP dla lekarzy i personelu medycznego:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: 2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
Razem: minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę podczas szkolenia.

Szkolenie okresowe BHP dla lekarzy i pracowników medycznych realizowane przez EHS Consulting

To, co wyróżnia EHS Consulting to indywidualnie opracowany program szkolenia na podstawie konkretny zakres obowiązków pracowników i rodzaj zagrożeń na stanowiskach pracy.
Przykładowo, na naszej platformie kursów online – szkolenie okresowe BHP dla lekarzy i personelu medycznego, znajdziesz moduły m.in.:

  • wymagania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • korzyści wynikające z ergonomicznego miejsca pracy,
  • higiena w placówkach medycznych.

Jaka cena za szkolenie okresowe BHP dla lekarzy i personelu medycznego?

Cena szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learning) wynosi 89 zł brutto za uczestnika. W przypadku szkoleń stacjonarnych cena jest uzależniona od ilości uczestników oraz miejsca przeprowadzenia szkolenia.
Nie zwlekaj – zapytaj o ofertę naszych szkoleń BHP!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!