BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Natomiast rejestr BDO to lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji.

Nie wiesz, jak zarejestrować się w BDO? Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o pomoc w zakresie rejestracji BDO

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie BDO?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO oraz prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach . Zgodnie z tym artykułem, o tym czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru decyduje obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności oraz ilość i rodzaj odpadów, jakie produkuje.

Obszary i zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe, to:

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne:

 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne)
 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne)
 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne)
 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 • Organizacje odzysku.

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych):

 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju
 • Prowadzenie punktów zbierania pojazdów
 • Prowadzenie stacji demontażu
 • Prowadzenie strzępiarek.

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny:

 • Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele
 • Zbiórka zużytego sprzętu
 • Zakład przetwarzania
 • Działalność w zakresie recyklingu
 • Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Baterie lub akumulatory:

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów
 • Zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • Podmioty pośredniczące.

Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach:

 • Organizacje odzysku opakowań
 • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych
 • Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa
 • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach
 • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów
  w opakowaniach
 • Organizacje samorządu gospodarczego.

Transport odpadów:

 • Transport odpadów
 • Działalność w zakresie obrotu odpadami.

Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego:

 • Odpady inne niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.
  w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Odpady w ilościach większych niż wymieniono w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

 • uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi
 • lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne.

Podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:

 • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich.

Transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu, są zwolnione z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów