fbpx
Biuro w Warszawe - pracujemy na terenie całego kraju

Badania środowiska pracy
(Warszawa i okolice)

BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ. w Warszawie

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Świadczymy usługi z zakresu monitoringu środowiska ogólnego, badań środowiska pracy.

Badania i pomiary (fizyczne i chemiczne) wykonujemy akredytowanymi/ referencyjnymi metodami badawczymi, które są wskazywane w aktach prawnych obowiązujących w naszym kraju.

Skontaktuj się z nami!


Usługę rozpoczynamy od rozmowy wstępnej i ustalenia rzeczywistych potrzeb pomiarowych oraz celu badania, poprzez konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzonych analiz, badań i pomiarów. Kolejnym etapem jest wykonanie zleconych badań i pomiarów, a następnie analiza wyników oraz uzgodnienie formy, treści i zawartości sprawozdań oraz omówienie wyników z klientem.

Nasi specjaliści chętnie udzielą Państwu pomocy przy analizie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie wykonywanych przez nasze laboratoria usług.

Pomiary fizycznych czynników w środowisku pracy:

Pomiary chemicznych czynników w środowisku pracy:

 Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:

1. pyły przemysłowe

2. substancje organiczne, w tym

3. substancje nieorganiczne, w tym

4. metale i ich związki, w tym

Metoda dozymetrii indywidualnej, Metoda stacjonarna

5. Oznaczanie pyłu– frakcja wdychalna

6. Oznaczanie pyłu – frakcja respirabilna

7. Krzemionka krystaliczna (kwarc, krystobalit) frakcja respirabilna

8. NO, NO2,CO,SO2

9. Siarkowodór, Amoniak, Olej mineralny, Chlorowodór

10. Ag, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Sn, Co, Al, wodorotlenek potasu (KOH), wodorotlenek sodu (NaOH), wodorotlenek glinu (Al(OH)3),

11. Stężenie frakcji torakalnej kwasu siarkowego

12. Stężenie i zawartość disiarczku węgla, aldehydów i ketonów: aceton i formaldehyd

13. Stężenie i zawartość rozpuszczalników organicznych:

(m+p) ksylen, o-ksylen, ksylen (suma izomerów), octan butylu, octan etylu, trichloroetylen, tetrachloroetylen, benzen, etylobenzen, toluen, fenol, n-pentan, n-heksan, n-heptan, n-oktan, 2-metylo-1-propanol,propan-1-ol, propan-2-ol, etanol, butan-1-ol, butan-2-ol, acetonu, butan-2-on, cykloheksan, glikol etylenowy, izopropylobenzen, o-krezol, (m+p)krezol, krezol (sumy izomerów), propylobenzen, styren, 1,2,3-trimetylobenzen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,3,5-trimetylobenzen,

trimetylobenzen (sumy izomerów), eter dietylowy, 2-aminoetanol, metanol, nafta, benzyna ekstrakcyjna, benzyna do lakierów.

14. Stężenie i zawartość WWA:

Inne wykonywane badania (nie objęte zakresem akredytacji):

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę